OP LZZ r.2013-2015   

Image

Společnost ECOTEX s.r.o. získala dotaci na projekt: Zvyšování odbornosti a rozvoj řízení lidských zdrojů v ECOTEX s.r.o., CZ.1.04/1.1.02/94.00666, financovaného z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

 

Image

Zdeňka Hrdinová, manažerka projektu

Pavel Trunec, koordinátor projektu

 

Dne 8.11.2013 proběhlo vyhlášení Výběrového řízení na "Vzdělávání společnosti ECOTEX s.r.o.".

Více informací naleznete zde>>

Pavel Trunec, koordinátor projektu

 

Dne 29.11.2013 proběhlo v 11 hodin otevírání obálek s nabídkami v rámci výběrového řízení na "Vzdělávání společnosti ECOTEX s.r.o.".

Pavel Trunec, předseda hodnotící komise

 

Dne 3.1.2014 proběhlo oznámení o výběru nejvhodnější nabídky, vítězem VŘ se stala společnost Pro Centre s.r.o..

Pavel Trunec, předseda hodnotící komise

 

V období od 10/2013 do 02/2014 byly zahájeny první vzdělávací aktivity projektu. Pro zaměstnance byla zorganizována odborná jazyková výuka – kurzy angličtiny začaly v říjnu 2013 a budou probíhat až do září 2014. Rovněž byla realizována odborná příprava interních lektorů, kteří budou nabyté vědomosti předávat v rámci interních školení dalším zaměstnancům. Proběhl také první seminář zaměřený na modernizaci personálního řízení ve společnosti a kurz rovných příležitostí žen a mužů. V následujících měsících bude realizace vzdělávání dále pokračovat.

Pavel Trunec, koordinátor projektu 

 

V období od 03/2014 do 08/2014 pokračovaly vzdělávací aktivity projektu. Ve sledovaném období proběhly workshopy a odborné tréninky zaměřené na modernizaci a profesionalizaci personálního řízení. Byla zahájena školení zaměřená na zvyšování odborné kvalifikace klíčových zaměstnanců a zvyšování odborné kvalifikace pracovníků výroby a technickohospodářských pracovníků. Ve sledovaném období MZ3 pokračovala odborná příprava interních lektorů projektu. V návaznosti na realizovaná školení probíhaly i přípravné práce pro tvorbu modulů interního vzdělávání. V neposlední řadě probíhala jednání s dodavateli LMS za cílem implementace E-kurzů s odborným a specifickým zaměřením a byla věnována pozornost RT a zmocněných osob vedoucí k ukotvení problematiky rovných příležitosti žen a mužů v organizaci příjemce. Výše zmíněné klíčové aktivity budou dále pokračovat v následujícím monitorovacím období. Ve sledovaném období MZ3 byla úspěšně dokončena výuka anglického jazyka s odborným technickým zaměřením.

Pavel Trunec, koordinátor projektu

 

V období od 09/2014 do 02/2015 navázaly realizované aktivity na předchozí období – pokračovaly vzdělávací aktivity vedoucí k profesionalizaci nového systému řízení lidských zdrojů. Dále pokračovalo cílené zvyšování odborné kvalifikace klíčových zaměstnanců a zvyšování odborné kvalifikace pracovníků výroby a THP formou školení. V souvislosti s prací interních lektorů probíhala v období MZ3 příprava podkladů pro tvorbu modulů interního vzdělávání a tvorba modulů, včetně pilotních ověření. Ve sledovaném období probíhaly také interní kurzy pod vedením interních lektorů (konkrétně Laboratorní, aplikační, technický servis I., Výroba Textil I.-V. a Výroba Metal I.-V.). Dále došlo k implementaci vzdělávacích modulů do LMS, konkrétně do 4 sekcí (Výroba divize TEXTIL, Výroba divize METAL, Laboratorní, aplikační a technický servis ve filtraci plynů a kapalin (v Čj) a e-kurzy AJ - Laboratorní, aplikační a technický servis ve filtraci plynů a kapalin). Osoba odpovědná za rovné příležitosti ve společnosti se v tomto sledovaném období věnovala průběžné přípravě strategie pro zavedení rovných příležitostí žen a mužů do firemní praxe (mzdové hodnocení žen, seminář na téma rovné příležitosti, tvorba etického kodexu atd.).

Pavel Trunec, koordinátor projektu

 

INFORMACE O UKONČENÍ PROJEKTU

Název projektu: Zvyšování odbornosti a rozvoj řízení lidských zdrojů v ECOTEX s.r.o.

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.02/94.00666

Dne 31. 5. 2015 jsme ukončili realizaci našeho projektu. V jeho průběhu se nám podařilo splnit všechny projektem předpokládané dílčí cíle a záměry, tj.: profesionalizace systému řízení a rozvoje lidských zdrojů s aplikací moderních metod z oblasti personálního řízení. Vedle posílení vzdělávání a odbornosti CS (cílené zvyšování odborné kvalifikace klíčových osob) a již zmíněné profesionalizaci systému ŘLZ byl posílen dále i program nástupnictví a program na podporu zvýšení kvality. V rámci projektu byly úspěšně vytvořeny moduly interního vzdělávání a bylo realizováno odborné interní vzdělávání (školení pro výrobu divizi METAL a divizi TEXTIL aj.). V rámci projektu byl zaveden e-learning jako podpora sdílení a uchování odborného know-how společnosti. Byla nastavena aplikace nově nabytých znalosti a zajišťování posílení kvalifikační úrovně a kompetencí klíčových i řadových zaměstnanců společnosti, také se naplnil cíl zapojení osob do sdílení zkušeností pro podporu nově nastoupivších zaměstnanců a předávání dobré praxe a svých pracovních zkušeností. V neposlední řadě byly v rámci projektu do společnosti příjemce zakomponovány prvky ŘLZ s cílem zajistit rovné příležitosti všem zaměstnancům a zaměstnankyním a podpořit zaměstnatelnost pracovníků a pracovnic 50+ (Zvýšená pozornost v rámci realizace KA byla věnována v tomto ohledu rozvoji zástupců věkové kategorie 50+).

Po vyhodnocení celého průběhu a výsledků lze konstatovat, že došlo k naplnění hlavního cíle tj. zvýšení adaptability, odborných znalostí a dovedností zaměstnanců společnosti a tím i konkurenceschopnosti společnosti příjemce ECOTEX s.r.o. a byla dána záruka rozvoje a udržení vzdělávacích aktivit pracovníků a know-how naší společnosti.

Projektem bylo podpořeno 87 osob, které se účastnily projektových aktivit. Počet úspěšných absolventů kurzů/školení celkem dosáhl hodnoty 351. Oba tyto indikátory byly fakticky překročeny zejména díky podpoře vedení, motivaci a vstřícnosti ze strany RT a maximálnímu zapojení ze strany samotné CS. Byl vytvořen jeden produkt, který byl vložen do Databáze produktů ESFCR. Podpořenou organizací byla organizace příjemce společnost ECOTEX s.r.o.

Všechny plánované monitorovací ukazatele byly beze zbytku splněny.

Projekt č. CZ.1.04/1.1.02/94.00666 „Zvyšování odbornosti a rozvoj řízení lidských zdrojů v ECOTEX s.r.o.“ je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Zdeňka Hrdinová, manažerka projektu

Pavel Trunec, koordinátor projektu

 

 

OP LZZ r.2010-2012

Image

Společnost ECOTEX zahájila projekt: „Zvýšení konkurenceschopnosti společnosti ECOTEX s.r.o. prostřednictvím vzdělaných zaměstnanců“,CZ.1.04/1.1.02/35.01310, financovaného z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Naše společnost získala příspěvek na realizaci projektu, který je zaměřen na rozvoj zaměstnanců společnosti a zvýšení intenzity vzdělávání nejen v obecných dovednostech, ale i v odborných.

Projekt byl zahájen dle harmonogramu 1. listopadu 2010. Činnost realizačního týmu se soustředila především na nastavení pravidel řízení projektu a na výběr dodavatelů služeb a školících programů.

Zdeňka Hrdinová, manažerka projektu

Pavel Trunec, koordinátor projektu


Image

Od začátku roku 2011 jsme uspořádali řadu interních i externích školení prostřednictvím OP LZZ. Naši zaměstnanci se vzdělávají jak v obecných, tak ve specifických klíčových aktivitách. Realizovali jsme vzdělávání našich zaměstnanců např. v aplikačním, laboratorním a technickém servisu, dále u výrobních pracovníků probíhá pravidelný trénink především na nových technologiích k dosažení vyšší kvality našich produktů a samozřejmě za zvýšení produktivity práce.

 

Image Image Image
Image Image Image
Image Image Image

Pavel Trunec, koordinátor projektu

 

V prvním pololetí roku 2012 jsme pořádali celou řadu interních školení v oblasti technického, aplikačního a laboratorního servisu. Také jsme realizovali speciální externí školení našich THP pracovníků zaměřená na zefektivnění jejich práce např. v 3D konstrukčním kreslení, orientace v křivkách a grafech a další.

 

Image Image Image
Image Image Image

Pavel Trunec, koordinátor projektu


V říjnu 2012 jsme realizovali poslední externí školení zaměřené na svařovací parametry na divizi METAL a interní školení nových pracovníků v oblasti laboratorního a aplikačního servisu. Pro nadcházející roky 2013 a 2014 připravujeme nový vzdělávací plán.

Pavel Trunec, koordinátor projektu